پیمان گلچین

پیمان گلچین

کتاب فرم و بافت در معماری منظر

کتاب فرم و بافت در معماری منظر

انتشارات جهاد دانشگاهی به تازگی کتاب فرم و بافت در معماری منظر به تالیف کاترین دی و ترجمه دکتر محسن کافی و مهندس پیمان گلچین را وارد بازار کرده است.