پوریا بشارتی

پوریا بشارتی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
نمونه هایی از پلهای عابر پیاده مطرح در دنیا

نمونه هایی از پلهای عابر پیاده مطرح در دنیا

پلهای عابر پیاده سازه هایی برای ایجاد دسترسی عابرین پیاده هستند. این پلها گاهی تاثیری بر جوامع خود می گذراند که به عنوان یک اثر معماری منظر شناخته می شوند.

ضرورت تغییر در شهرهای امروزی

ضرورت تغییر در شهرهای امروزی

شهرها و رشد آنها تاثیر بسزایی در همه ابعاد زندگی انسان گذاشته اند و برای برون رفت از بحرانهای زیست محیطی باید در شهرهای آینده تغییر بنیادی اعمال شود.