معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Noora Vahidian
نورا وحیدیان

نمونه هایی از بهترین نقاط گردشگری برای معماران منظر در آفریقا

آفریقا قاره ای با منابع گسترده طبیعی در اکوسیستم های مختلف است. کشورهای آفریقا در حال توسعه هستند و نمی توانند به درستی از حرفه نوپای معماری منظر بهره ببرند.
پوشش گیاهی تالابها اگر چه قادر به حفاظت از خطوط ساحلی در برابر تمامی عوامل تهدید کننده نیستند، اما در برابر امواج، مقاومت قابل توجهی از خود نشان می دهند.
پیوند مردم بلوچ با طبیعت به علت عدم مواجهه مستقیم با مدرنیته همچنان پابرجاست و نمود آن در رفتار روزانه، اوقات فراغت، معیشت، صنایع دستی و تغذیه مردم دیده می شود.