نیوشا نبی بخش

نیوشا نبی بخش

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
تخت جمشید نماد قدرت یا پیوند با طبیعت؟

تخت جمشید؛ نماد قدرت یا پیوند با طبیعت؟

اینکه تخت جمشید مجموعه ای از کاخها است که برای نمایش قدرت بنا شده یا زیارتگاهی ملی و مقدس برای جشنهای نوروزی و مراسم مذهبی بوده، دو نگرش را شکل داده است.

سهم حیاتی معماران منظر در 50 سال آینده

سهم حیاتی معماران منظر در 50 سال آینده

50 سال پیش بیانیه ای با عنوان “اعلام نگرانی” جهت مقابله با بحران زیست محیطی نقش مهمی برای معماران منظر متصور بود که می بایست در آینده نیز باید اینگونه باشد.

تعارض بین مداخله و بستر

تعارض بین مداخله و بستر

در طرح منظر مسیر منتهی به مسجد جامع یزد و بافت تاریخی و سنتی اطراف آن تعارض وجود دارد. نوع مبلمان، کفسازی و گیاهان در تعارض با بافت تاریخی شهر یزد است.