جستجو
Close this search box.
iOS Logo 152
نسترن میرزایی

جانمایی اشتباه مسیر

جانمایی مسیر در پارک ها باید به گونه ای باشد که دسترسی را تسهیل کند و منجر به ایجاد مسیری جدید و تخریب پارک توسط مخاطبین نشود.