ندا لاسمی

ندا لاسمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
بازیافت ته سیگار در آجرهای خشتی

بازیافت ته سیگار در آجرهای خشتی

مشاهدات در مورد آجرهای ساخته شده با مخلوط خاک رس و ته سیگار نشان دهنده قابل اجرا و کاربردی بودن محصول و تاثیر قابل ملاحظه آن بر مراقبت از محیط زیست است.