نگار امینی

نگار امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
نامه عاشقانه برای سان خوزه

نامه عاشقانه برای سان خوزه

در یک پروژه شهری در سان خوزه بر اساس نظر مردم محلی، ویژگیهای مکان مورد علاقه مردم از طریق نصب تخته آرزوها و مصاحبه استخراج و مورد استفاده قرار گرفت.

گزارش اولین نشست منظر دیسیپلین آینده

گزارش اولین نشست منظر دیسیپلین آینده

معماری منظر اکنون یک دیسیپلین است که دارای شخصیت علمی برای خود بوده و می تواند موضوعی برای علم باشد بدین ترتیب روش ها و فلسفه مخصوص به خود را داراست.