مهدیس ذوالفقاری

مهدیس ذوالفقاری

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مدرسه ابتدایی برای شناخت علوم و تنوع زیستی

مدرسه ابتدایی برای شناخت علوم و تنوع زیستی

ساخت این مدرسه فرصتی است تا دانش آموزان ارتباط مفهومی بین آموزش و طبیعت را بیاموزند. از طرفی مدرسه به ایجاد انگیزه های زیباشناختی در کودکان نیز کمک می کند.