معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
مهدیه شقاقی
مهدیه شقاقی

هشدارهای طوفان

با افزایش فراوانی و شدت طوفانها، معماران منظر پورتوریکو راه‌حلهایی برای مدیریت رودخانه ها، آبهای سطحی ناشی از طوفان، فرسایش و توسعه سواحل دارند.