مرتضی شفیعی

مرتضی شفیعی

مهندسی تولیدات صنعتی
جذب گردشگر با حفظ اصالت شهر

جذب گردشگر با حفظ اصالت شهر

گاهی برای ایجاد جاذبه نیاز به انجام کاری نیست فقط کافی است پیرو راه گذشتگان باشیم. مسئولین شهر سیه نا با اینکار اصالت و زیبایی شهر خود را حفظ کرده اند.