مینا میرلوحی

مینا میرلوحی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
منظر بلاتکلیف در منطقه ۲۲ تهران

منظر بلاتکلیف در منطقه 22 تهران

منطقه 22 تهران، به عنوان منطقه ای رو به رشد و منظری تاثیرگذار در آینده تهران محسوب می شود.عدم خوانایی نتیجه رشد بی حساب انواع برجهای مشابه در این منطقه است.

فضای شهری گمشده در منطقه ارس

فضای شهری گمشده در منطقه آزاد ارس

منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس یکی از قطب های مهم بازرگانی در ایران است که به دلیل پررنگ بودن تجارت، توجه به فضاهای جمعی و امکان فراغت در آن مغفول مانده است.