مبینا مرندی

مبینا مرندی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی