محمد مهدی جلال

محمد مهدی جلال

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
مبلمان وارداتی از شهر در طبیعت

مبلمان وارداتی از شهر در طبیعت

در انتخاب و طراحی مبلمان و نشانه های مسیر زر رود تا آبشار راین از همان عناصری استفاده شده است که در پارکها و خیابانهای همه شهرها به صورت یکسان می بینیم.