محمدرضا فروزنده

محمدرضا فروزنده

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
منظر به مثابه آینه هستی

منظر به مثابه آینه هستی

منظر آثار به مثابه­ آینه­ ای که هستی پیرامون خود را به نمایش می­ گذارد، می­ تواند واجد طرحی برای نمایش بیشتر هست­ هایی در نظام معنایی – زیبایی­ شناختی باشد.