مهدیس برهانی

مهدیس برهانی

دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
پارک خطی Goods Line در سیدنی

پارک خطی Goods Line در سیدنی

پارک بی نظیر و مرتفع Goods Line یک کریدور بود که از میدان راه آهن تا بندر دارلینگ کشیده شده و به شکل یک ستون فقرات مدنی، سبز و پر انرژی در قلب پر جمعیت ترین منطقه سیدنی در آمده است.

ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

ناگفته هایی در مورد شهر Kowloon Walled

شارون لام در این مطلب، مطالعات و گفته های دیگران در مورد شهر Kowloon Walled را با تجربیات پدرش که در همسایگی این محل زندگی می کرده مقایسه کرده است.

بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

بعد اجتماعی طبیعت در شهرها

شهرها باید بعد اجتماعی طبیعت شهری را به کار گرفته و طبیعت با کیفیت و قابل استفاده را با فضاهای شهری مانند خیابانها، میدانها و نواحی مسکونی تلفیق کنند.

برج Plugin طرحی از دفتر معماری مردم

برج Plugin طرحی از دفتر معماری مردم

برج plugin میزان سرمایه موردنیاز برای ساخت مسکن را کاهش داده و ساکنین می توانند خانه خود را جا به جا کنند و اگر مجبور شدند آن را همراه خود نیز ببرند.

تغییر شیوه زندگی با طراحی منظر محوطه های مسکونی

تغییر شیوه زندگی با طراحی منظر محوطه مسکونی

طراحی منظر محوطه مسکونی پروژه های معرفی شده در این مطلب، نحوه زندگی ساکنان را تغییر داده و منبع الهامی برای معماران منظر در طراحی محوطه مسکونی هستند.

حقایقی درباره دیوارهای سبز

حقایقی درباره دیوارهای سبز

دیوارهای سبز دیوارهایی هستند که با گیاهان پوشانده شده اند. بعضی از آنها شامل یک محیط رشد مانند خاک هستند و بقیه در سیستمهای هیدروپونیک رشد داده می شوند.

درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

درسهایی از شهرهای دوستدار محیط زیست

شهرهای دوستدار محیط زیست، روی شهروندان خود برای این امر حساب می کنند. منظر شهری وابسته به جامعه شهری است و ساختن جامعه شهری پایدار می تواند از فرد شروع شود.

تبدیل یک زمین متروک به مغناطیس جاذب مردم

تبدیل یک زمین متروک به مغناطیس جاذب مردم

یک زمین متروک با اجزایی متحرک شامل آثار هنری و موقتی فعال و جاذب می شود. ایجاد زمین برای بازیهای چند منظوره نیز سبب مکث دانشجویان و عابرین شده است.