سیدمحمد صادق سیدعلیپور

سیدمحمد صادق سیدعلیپور

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
منظر راه و مفهوم رسیدن در مسیر قلعه رودخان

منظر راه و مفهوم رسیدن در مسیر قلعه رودخان

در مسیر طولانی قلعه رودخان، با وجود ویژگی‌های بستر راه و مناظر بدیع طول مسیر، راه علاوه بر جنبه عملکردی، نقش‌های دیگری را پذیرفته و اهمیت آن دو چندان می شود.