مریم السادات علوی نژاد

مریم السادات علوی نژاد

کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

مرغ آمین، قربانی عدم هماهنگی در فضای شهری

مرغ آمین، از نمادهای مورد استفاده در بین مردم ایران، دارای پشتوانه ای فرهنگی و مذهبی است. این نماد به عنوان یک المان و نشانه‌ شهری، مهمان کوچه و خیابانهای شهر اصفهان شده است.