محمد اکبریان

محمد اکبریان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی
پارکهای موقتی پاپ آپ در شهر روئن فرانسه

پارکهای موقتی پاپ آپ در شهر روئن فرانسه

پارکهای پاپ آپ فضاهای نوآورانه و خلاقی هستند که استاتیک به نظر می رسند و می توانند اشکال بسیاری مانند کافه ها، کیوسک مجلات و غذاخوری کوچک را به خود بگیرند.