محدثه اکبری

محدثه اکبری

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

طراحی باغ صحرایی در دره پارادایس (بهشت)

این باغ صحرایی در میان زمینهای ناهموار به وجود آمده است. استفاده از مصالح مدرن در کنار گیاهان وحشی و مقاوم تضادی زیبا در این باغ صحرایی به وجود آورده است.