لیلی صيادی شلمانی

لیلی صيادی شلمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین