معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
Ladan Sadeghian
لادن صادقیان

نکات مهم برای معماران منظر درباره اکسپوی 2015 میلان

برای اکسپو باید معماران منظر را به چالش کشید چرا که این حرفه می تواند به خوبی رابطه بین انسان و طبیعت را درک کند و بر آن تاثیر بگذارد.