خانه نویسندگان مطالب توسط کیانا قدس

کیانا قدس

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

0
در پی تاثیرات منفی صنعت گردشگری بر زندگی شهری بندر ترکمن مانند آلودگی منظر طبیعی و ساخته های ناهماهنگ با بستر، ساماندهی منظر ساحلی ارزش بیشتری پیدا می کند.