کیانا قدس

کیانا قدس

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید رجایی
ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

ساماندهی منظر ساحلی بندر ترکمن

در پی تاثیرات منفی صنعت گردشگری بر زندگی شهری بندر ترکمن مانند آلودگی منظر طبیعی و ساخته های ناهماهنگ با بستر، ساماندهی منظر ساحلی ارزش بیشتری پیدا می کند.