کاوه ابلقی

کاوه ابلقی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
تنگه شيرز دارای منظرى تاريخى و بكر

تنگه شيرز دارای منظرى تاريخى و بكر

در تنگه شيرز رودخانه اى وجود دارد که منظری بکر را به وجود آورده است. این تنگه داراى آثار تاريخى از عهد حجر و زندگى غارنشينى هست كه ثبت ملى شده اند.

خوش آمد گويى طبيعت در منظر ورودى تنگه شيرز

خوش آمد گويى طبيعت در منظر ورودى تنگه شيرز

در ورودی تنگه شيرز ستونى از جنس سنگهاى رسوبى وجود دارد كه در آستانه ورود، به انسان كوچك مقياس كه در طبيعت قدم می گذارد به سان نگهبان طبيعت خوش آمد مي گويد.