خانه نویسندگان مطالب توسط حامد ولدخانی

حامد ولدخانی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران
نقدی بر به میدان امیر چخماق یزد در عصر حاضر

دو مهمان ناخوانده در میدان امیر چخماق یزد

0
میدان امیر چخماق که تا پیش از این عالی ترین شکل تجلی اصل ترکیب در فضای شهری ایرانی بود ناگهان در کنار خود با دو مهمان ناخوانده و ناکارآمد روبرو می گردد.