خانه نویسندگان مطالب توسط حامد سلیمان زاده

حامد سلیمان زاده

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی دکتری پژوهش هنر (مطالعات پیشرفته سینمائی) - پژوهشکده نظر
نمای پاویون آمريكا؛ قابل تأمل و هوشمندانه

نمای پاویون آمريكا؛ قابل تأمل و هوشمندانه

0
قدرت نمای پاویون آمریکا در تعریف گیاه به عنوان عنصری افقی در سطحی عمودی است و همین نگاه آشنازدایانه، تصوری جدید را در توجه به زمین و اهمیت آن پدبد می آورد.