حسام دادخواه

حسام دادخواه

کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
بررسی رابطه انسان و طبيعت در فیلم درخت گلابی

بررسی رابطه انسان و طبيعت در فیلم درخت گلابی

این مطلب به بررسی رابطه ای معناگرا بین انسان و طبیعت در منظر با در نظر گرفتن فيلم درخت گلابی به عنوان بستری برای نگاهی دقيق و متفاوت به این موضوع می پردازد.

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در آمدی بر موضوع “منظر، انسان و جامعه”

در موضوع منظر، انسان و جامعه، حضور مردم به عنوان عنصری در منظر شهری مهم است. انسان در فعالیتهای اجتماعی به فضاها و عناصری خاص برای ایجاد تعامل نیاز دارد.