جستجو
Close this search box.
Fahimeh Tariha
فهیمه تاریها

پارک لنگر (Anchor Park)، یک پارک چهل تکه

پارک لنگر (Anchor Park) در محله جدید شهری که قبلاً زمین صنعتی بوده ساخته شده، شخصیت چهل تکه دارد و از آب به صورتی که تا به حال دیده نشده، استفاده کرده است.