فاطمه شامحمدی

فاطمه شامحمدی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان

عدم رعایت فاصله مناسب برای کاشت درختان

رعایت فواصل کاشت درختان، از اصول مهم طراحی منظر است. در طراحی کاشت پارک ملت قزوین، فاصله درختان متناسب با قطر تاج درخت، میان آنها ایجاد نشده است.

کاشت درختان مثمر در رفوژ میانه بلوار

کاشت درختان مثمر در رفوژ میانه بلوار

در طرح کاشت رفوژ میانه بلوارها باید از کاشت گیاهان مثمر جلوگیری کرد زیرا موجب جذب افراد مخصوصاً کودکان شده و این مسئله خطر آفرین است.

استفاده از گیاهان هرس شده در حاشیه پارک به عنوان حصار

ایجاد حصار با گیاهان هرس شده در حاشیه پارک

در پارک گل محمدی اصفهان به جای سازه های مختلف از شمشاد برای ایجاد حصار استفاده شده و به آن فرمی داده اند که ضمن حصار بودن، دید را نیز محدود نمی کند.