فائزه شهسواری

فائزه شهسواری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین