فاطمه سعیدنژاد

فاطمه سعیدنژاد

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
کاشت مناسب در همسایگی یکدیگر

کاشت مناسب در همسایگی یکدیگر

کاشت مناسب پیچ گلیسین در کنار درخت سرو، از طرفی موجب اتکای گلیسین به سرو جهت رشد و بالا رفتن شده و از سوی دیگر، تنه لخت درخت با شاخ و برگ پیچ پوشیده شده است.

کاشت توده ای نامناسب

کاشت توده ای نامناسب

در کاشت توده ای می بایست درختان دارای شاخ و برگ نامنظم بوده تا با کاشت نامنظم و توده ای در کنار دیگر درختان گونه ی خود، یک کل واحد را تشکیل دهند.

کاشت نامناسب تک درخت

کاشت نامناسب تک درخت

کاشت تک درخت در حاشیه باغچه، نه تنها بر مفهوم خاصی تاکید ندارد، بلکه با کهن الگوی کاشت ردیفی درختان در محور باغ ایرانی نیز در تضاد است.

از بین رفتن پرسپکتیو در محور باغ

از بین رفتن پرسپکتیو در محور باغ

جانمایی و کاشت نامناسب درختچه های سرو، موجب از بین رفتن پرسپکتیو زیبا در یکی از محورهای کاخ گلستان شده است.