فاطمه کریمی

فاطمه کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
مسیر منظرین در ژئو پارک Zhangye

مسیر منظرین در ژئو پارک Zhangye

طبیعی و بکر بودن، مهمترین جاذبه ژئو پارک Zhangye در چین است که با بکارگیری مصالح بوم آورد و استفاده از رنگهای سایت توانسته مسیری رنگین کمانی ایجاد کند.

هویت منظرین حیاط خانه های قدیمی گرگان

هویت منظرین حیاط خانه های قدیمی گرگان

در خانه های قدیمی ایرانی، کیفیت، نوع عملکرد، حجم هندسی، عناصر موجود در فضا، محرمیت و نوع سبزینگی حیاط ها بسته به نوع کاربری بنا و همچنین اقلیم متفاوت است.

بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه

بازی با مقیاسها در تعریف نظرگاه

نظرگاه تپه گنجشکها دارای عناصر بسیاری همچون گشایش فضایی، دید مناسب به خط آسمان شهر، دید به تپه سبز، امکان دید به کل مجموعه و البته بازی با مقیاسها است.

خطوط موازی هویت روح و کالبد هورامانات

خطوط موازی هویت روح و کالبد هورامانات

خطوط موازی از شاخصه های اصلی هویت بخش منطقه هورامانات به شمار می رود. این خطوط موازی درلایه های رسوبی کوه ها وهمچنین در منظر انسان ساخت مشهود است.

دو نگرش برای رفع یک نیاز

دو نگرش برای رفع یک نیاز

وجود دو نشیمن متفاوت در کنار هم در محیط دوگانگی ایجاد کرده و انتخاب مبلمان مناسب با زمینه از سوی کاربر دلیلی بر موفق بودن مبلمان برای رفع نیاز است.

قدرت سر زندگی گیاهان

قدرت سرزندگی گیاهان

وجود درختی با گلهای رنگی در کوچه های هرمز موجب شده روح تازه ایی در میان خاکستری غالب کوچه ها دمیده شود و سبب تنوع بصری، سرزندگی و شادابی معبر شده است.

خشت ها و درختان انار

خشت ها و درختان انار

در شهر میبد همنشینی رنگ خاک با سبز درختان و ‌آبی آسمان کمرنگ شده است. سالها بعد، منظره « درختان انار میان خطوط نرم خشت » فقط درون عکس های قدیمی دیده می شود.