جستجو
Close this search box.
فریماه فکوری
فریماه فکوری

بام سبز تالار شهر سیاتل

طراحان بام سبز تالار شهر سیاتل یک پوشش گیاهی شامل 60 درصد چمنزار و 40 درصد گل ناز ایجاد کردند که مستقیماً در گلدان های چهار اینچی کاشته شده اند.
این پروژه که اولین برج مسکونی بلند و سبز در آمریکای شمالی است که در پاسخ به یک مجموعه بلندپروازانه از دستورالعملهای جدید معماری و بام سبز طراحی شده است.