فرشاد بهرامی

فرشاد بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
منظر نوروزی در همدان

منظر نوروزی در همدان

سطح گسترده گردشگری در شهر همدان و برپایی المانهای شهری نشان از منظری می‌دهد که در آن هویت، تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی نفهته شده است.