خانه نویسندگان مطالب توسط فاطمه عزیزی دستنائی

فاطمه عزیزی دستنائی

1 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

همه چیز زیر یک سقف

0
طراحی پردیس جدید موسسه فدرال سوئیس شامل سه جعبه زیر یک سقف بزرگ که 235 متر طول دارد، است و بین هر جعبه یک فضای باز طراحی شده که دو محور را ایجاد می کند.