فاطمه عزیزی دستنائی

فاطمه عزیزی دستنائی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

همه چیز زیر یک سقف

طراحی پردیس جدید موسسه فدرال سوئیس شامل سه جعبه زیر یک سقف بزرگ که 235 متر طول دارد، است و بین هر جعبه یک فضای باز طراحی شده که دو محور را ایجاد می کند.