فائزه عموئی

فائزه عموئی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
احداث پارکها برای نظاره مردم

احداث پارکها برای نظاره مردم

جیمز کرنر از مردمی می‌ گوید که گرد هم می ‌آیند تا به نظاره دیگران بنشینند. او اعتقاد دارد که مکانهای عمومی در طول زمان و به ‌وسیله‌ مردم شکل می‌ گیرند.