الهام پدرامی

الهام پدرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
عوامل موثر در تخریب منظر تالاب انزلی

عوامل موثر در تخریب منظر تالاب انزلی

زنگ خطر برای نابودی تالاب انزلی به صدا درآمده است و نقش انسان و مداخله های او که باعث بر هم زدن چرخه تعادلی تالاب شده، بسیار پررنگ است.