احسان کریمی

احسان کریمی

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
ایستگاه شارژ خورشیدی در محوطه دانشگاه تگزاس

ایستگاه شارژ خورشیدی در محوطه دانشگاه تگزاس

ایستگاه شارژ خورشیدی در دانشگاه تگزاس ترکیبی خلاقانه از آموزش و استفاده از انرژی تجدیدپذیر است. ایستگاه فرصت یادگیری درباره انرژی های نو را فراهم می آورد.