الناز الله قلی‌لو

الناز الله قلی‌لو

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران
چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

چهارچوب منظرین برای اردوگاه های مهاجرین

هلن یو دانشجوی دانشگاه پنسیلوانیا در پایان نامه خود با استفاده از چارچوب منظر و اصول توسعه پایدار، ایده ای جدید برای محیط اردوگاه پناهجویان ارائه کرده است.