خانه نویسندگان مطالب توسط الهه دشمن زاری

الهه دشمن زاری

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تحلیل منظر تاریخی داستانی فیلم کنت مونت کریستو

تحلیل منظر تاریخی داستانی فیلم کنت مونت کریستو

رمان کنت مونت کریستو نوشته الكساندر دوما، بر اساس يک واقعيت جنايی - تاريخی در فرانسه است. اين رمان عشقی - جنايی در اواخر دوران سلطنت ناپلئون روی می دهد.