خانه نویسندگان مطالب توسط الهه دشمن زاری

الهه دشمن زاری

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تحلیل منظر تاریخی داستانی فیلم کنت مونت کریستو

تحلیل منظر تاریخی داستانی فیلم کنت مونت کریستو

0
رمان کنت مونت کریستو نوشته الكساندر دوما، بر اساس يک واقعيت جنايی - تاريخی در فرانسه است. اين رمان عشقی - جنايی در اواخر دوران سلطنت ناپلئون روی می دهد.