بهار به جویان

بهار به جویان

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نقد پروژه باغ موزه هنر ایرانی

نقد پروژه باغ موزه هنر ایرانی

باغ موزه هنر ایرانی در منطقه الهیه تهران واقع شده و از لحاظ معماری مربوط به دوره پهلوی اول بوده و با شیوه معماری خاص در سال 1310 بنا شده است.