احمد تقی زاده

احمد تقی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر تهران
زمینه گرایی در لبه رودخانه راین

زمینه گرایی در لبه رودخانه راین

در لبه رودخانه راین کرمان با کمترین مداخله، امکان ارتباط با آب میسر شده که این امر آسیب‌های ناشی از تلاش گردشگر برای ارتباط با لبه رودخانه را کاهش داده است.