سید علی تقوی

سید علی تقوی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین