آیدا حسینی امیری

آیدا حسینی امیری

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب