آناهیتا درنیانی

آناهیتا درنیانی

دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
جایزه طراحی محوطه اداری دانشگاه

باغی برای کارمندان، طراحی محوطه شرکت کاکس

ایجاد محوطه های سبز ساختمان های اداری ضمن بهره مندی کارمندان از محیط سالم و زیبا، سبب می شود محله هایی که در همسایگی آن قرار می گیرند نیز از آن استفاده کنند.