خانه نویسندگان مطالب توسط آناهیتا درنیانی

آناهیتا درنیانی

0 مطالب 0 دیدگاه‌ها
دانشجوی کارشناسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی
جایزه طراحی محوطه اداری دانشگاه

باغی برای کارمندان، طراحی محوطه شرکت کاکس

1
ایجاد محوطه های سبز ساختمان های اداری ضمن بهره مندی کارمندان از محیط سالم و زیبا، سبب می شود محله هایی که در همسایگی آن قرار می گیرند نیز از آن استفاده کنند.