احمدرضا داداندیش

احمدرضا داداندیش

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نقد خیابان ولیعصر

نقد خیابان ولیعصر

خیابان ولیعصر از جمله محورهای مهم در توسعه تاریخی شهر تهران بوده و عناصر کهن معماری و منظر طبیعی آن، عناصری با کیفیت هستند که هنوز به تهران هویت می بخشند.