افشین اشعری

افشین اشعری

کارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه تورنتو کانادا
احیاء و بازیابی طبیعت در طراحی محوطه دانشگاه

احیاء و بازیابی طبیعت در طراحی محوطه دانشگاه

بیان دوباره طبیعت در محوطه دانشگاه تیکیو با استفاده از تکرار الگویی مربع‌ پیاده شده است. ایده اصلی، بیانی‌ از تابش نور خورشید در بین شاخ و برگ درختان بود.

طراحی خیابان جرجیا بر پایه تاریخ و اکولوژی

طراحی خیابان جرجیا بر پایه تاریخ و اکولوژی

در خیابان جرجیا پیاده راه، فضای سبز شهری و زیرساختها به هم پیوند خورده اند تا منزلگاهی مطلوب و مکانی مناسب برای شکلگیری رویدادها در ایندیاناپولیس ایجاد کند.

معماران منظر، طراحان شهری آینده هستند

معماران منظر، طراحان شهری آینده هستند

رشته معماری منظر نقشی‌ اساسی‌ در شکل دادن شهرهایمان در آینده دارد. برای معماران منظر، زمینه و اساس طراحی‌ در چندین زمینه به طور جدی تغییر پیدا کرده است.

پویایی فضای جمعی با استفاده از هنر شهری

پویایی فضای جمعی با استفاده از هنر شهری

عموماً محیط شهری به عنوان محیطی‌ بی‌ روح و خسته کننده در نظر مردم تداعی می شود. هنر شهری به عنوان یک طرح خوب می تواند چهره یکنواخت محیط شهری را بازسازی کند.

گیاهان خطرناکی که بهتر است بشناسیم

گیاهان خطرناکی که بهتر است بشناسیم

معمولاً گیاهان عملکرد مفیدی دارند. اما برخی سمی بوده یا به انسان صدمه می زنند. این مطلب چگونگی آسیب رسانی بعضی گیاهان یا خطرات تماس با آنها را مرور می کند.