معمارمنظر
جستجو
Close this search box.
آزاده آرزه
آزاده آرزه

اهمیت حفظ گیاهان بومی در مرکز فرهنگی ستاره سپیده دم

در طرح منظر پروژه مرکز فرهنگی ستاره سپیده دم، اعضای جامعه بومی محلی و دیگر نهادها، گونه های مهاجم گیاهی را جمع آوری و با گیاهان بومی جایگزین کرده اند.