حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محيط و احساسات آنها در مقابل آن است، به طوری که احساس فرد با محيط پيوند خورده و يکپارچه می شود. اين حس عاملي است که موجب تبديل يک فضا به مکانی با خصوصيات حسی و رفتاری ويژه برای افراد خاص می شود. حس مکان موجب احساس راحتی از يک محيط شده، از مفاهيم فرهنگی موردنظر مردم و روابط اجتماعی در يک مکان مشخص حمايت کرده و باعث يادآوری تجارب گذشته و دستيابی به هويت برای افراد می شود.
گاه حسی که یه مکان در انسان ایجاد می کند، می تواند عامل نام گذاری آن مکان به همان حس درونی باشد. برای مثال در عکس بالا به دلیل نزدیکی دیوارهای این گذرگاه، نام راه مهربانی را در میان مردمان محلی به خود گرفته است.

Sense of place is a factor of nameing space
عکس: زهرا ایلیاتی / روستان فارسیان / استان گلستان / شهریور 1396

نمونه خوب نمونه خوب

مطلب قبلیفرصتهای شغلی پیش روی معماران منظر
مطلب بعدیتلفیق فضای بیرونی و درونی با پروژه نیچراسکیپ
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید