مطالعه ای که بر روی 427 کودکِ 10 و 11 ساله در بریستولِ انگلستان صورت گرفته، نشانگر این است که کودکانی که بعد از مدرسه زمان بیشتری را در خارج از خانه سپری کرده اند، به احتمال زیاد از لحاظ فیزیکی فعال تر بودند. کودکان به ازای هر ساعت بازی با دوستان در خارج از خانه، به طور متوسط 17 دقیقه فعالیت شدید بدنی داشتند، در حالی که به ازای هر ساعت بازی با دوستان در داخل خانه فقط 6 دقیقه زمان برای فعالیت بدنی سپری کرده اند.

گردآوری و ارائه: شیوا افشاری


Source: Pearce, Matthew, Angie S. Page, Tom P. Griffin, and Ashley R. Cooper. (2014)  Who children spend time with after school: Associations with objectively recorded indoor and outdoor physical activityInternational Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 11(1). 45. doi:10.1186/1479-5868-11-45


با دریافت فایل ارجاع دهی، از طریق نرم افزار Endnote اطلاعات مربوط به ارجاع در متن مقاله (Citation) و درج در فهرست منابع (Bibliography) در اختیار شما خواهد بود. برای آشنایی با نحوه ورود منبع و استفاده از آن با برنامه Endnote در محیط Word به صفحه راهنما مراجعه کنید.

فایل Endnote

مطلب قبلیتوسعه گذرگاه حاشیه رودخانه شیکاگو
مطلب بعدیخوانایی در باغ عباس آباد بهشهر
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه تهران