Fatemeh Senemari 01

تالاب میانکاله به عنوان بخشی از شبه جزیره میانکاله، از زیباترین تالاب‌ های جهان محسوب می شود ولی با وجود ثبت در فهرست ذخیره‌ گاه های طبیعی زیست‌ کره٬ کاملاً رها شده و عدم وجود ساماندهی مناسب و البته حداقلی امکانات، موجب سردرگمی “گردشگران خاص آن” می شود. با توجه به این مسئله که این سایت “توریست های علمی- تخصصی و یا علمی-دانشجویی” خود را  از سراسر دنیا پذیراست؛ لزوم ساماندهی محدوده با در نظرگرفتن شرایط خاص غالب، مثل لحاظ کردن حریم ها، تعریف میزان ورود به محدوده، با مصالح بوم آورد همراه با حداقل مداخله باعث می شود  حدود و حریمی برای انسان بی مرز امروزی، تعریف شده و از آسیب های احتمالی به سایت پیشگیری شود.
 وجود کمترین امکانات برای حضور گروه های علمی و دانشجویی نه صرفا برای راحتی گردشگرها که به خاطر حفاظت از این محیطِ بکر، اجتناب ناپذیر بوده و این سایت نیازمند آن است، چه بسا بسیاری از محیط هایی که به بهانه ی جلوگیری از حضور گردشگر و حفاظت بیشتر، خالی از هر گونه امکانات و علائم آموزشی هستند، رو به نابودی اند.

Disorganized in the Miankaleh lagoon 
عکس از: 
زهرا ایلیاتی و توضیح از: فاطمه سنماری / تالاب میانکاله / بهشهر / مازندران/ بهار 1396

نمونه نامناسب