تالاب میانکاله به عنوان بخشی از شبه جزیره میانکاله، از زیباترین تالاب‌ های جهان محسوب می شود ولی با وجود ثبت در فهرست ذخیره‌ گاه های طبیعی زیست‌ کره٬ کاملاً رها شده و عدم وجود ساماندهی مناسب و البته حداقلی امکانات، موجب سردرگمی “گردشگران خاص آن” می شود. با توجه به اين مسئله كه اين سايت “توريست هاي علمی- تخصصی و یا علمی-دانشجویی” خود را  از سراسر دنيا پذیراست؛ لزوم ساماندهي محدوده با در نظرگرفتن شرايط خاص غالب، مثل لحاظ كردن حريم ها، تعريف ميزان ورود به محدوده، با مصالح بوم آورد همراه با حداقل مداخله باعث مي شود  حدود و حريمي برای انسان بي مرز امروزي، تعريف شده و از آسيب هاي احتمالي به سايت پيشگيري شود.
 وجود كمترين امكانات براي حضور گروه هاي علمي و دانشجويي نه صرفا براي راحتي گردشگرها كه به خاطر حفاظت از این محيطِ بكر، اجتناب ناپذير بوده و این سایت نیازمند آن است، چه بسا بسياري از محيط هايي كه به بهانه ي جلوگيري از حضور گردشگر و حفاظت بيشتر، خالي از هر گونه امكانات و علائم آموزشي هستند، رو به نابودي اند.

Disorganized in the Miankaleh lagoon 
عکس از: 
زهرا ایلیاتی و توضیح از: فاطمه سنماری / تالاب میانکاله / بهشهر / مازندران/ بهار 1396

نمونه نامناسب

مطلب قبلیسهم حیاتی معماران منظر در 50 سال آینده
مطلب بعدیرعایت اصول پایداری مناطق گرمسیری در باغ – خانه مخفی در سنگاپور
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)